Hindi Rashtra Bhasha Pratiksha Pariksha


Students got achivement in Hindi Rashtra Bhasha Pratiksha Pariksha. They got participation certificates. 

Students are as follows-

1. Honey Sureshkumar Sharma

2. Ovi Jankiram Chavan

3. Krishana Malode

4. Sumeet Sawant

5. Soham Borse

6. Angel Bhoye

7. Kartik Kale

 

Map

Contact Details